Latest Post

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Smart Factory ฉบับ SMEs”

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Smart Factory ฉบับ SMEs”   วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น………..more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level)” สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0

🔥🔥 “สำหรับ SMEs Free ไม่มีค่าใช้จ่าย” สถาบันวิจัยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level)” สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0 ซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานะอุตสาหกรรมของท่าน……….more

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “Delta-Angel Fund for Startup ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0” ประชันแนวคิด พิชิตเงินทุน สตาร์ทอัพ

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “Delta-Angel Fund for Startup ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0” ประชันแนวคิด พิชิตเงินทุน สตาร์ทอัพ วันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 60……….more

31 มี.ค.60_การประชุมแนวทางการพัฒนา Technology Platform ระดับคลัสเตอร์ ครั้งที่ 4

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท. ผู้แทนหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และผู้แทนภาคมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันเพื่อระดมสมองและส่งเสริมให้เกิด Technology Platform ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับคลัสเตอร์ พร้อมรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านนโยบายการวิจัยของภาครัฐ นำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในอนาคต……….more

18 มี.ค.60_การประชุมแนวทางการพัฒนา Technology Platform ระดับคลัสเตอร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท. ผู้แทนหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และผู้แทนภาคมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันเพื่อระดมสมองและส่งเสริมให้เกิด Technology Platform ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับคลัสเตอร์ พร้อมรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านนโยบายการวิจัยของภาครัฐ นำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในอนาคต……….more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้ผลิต Technology & Innovation ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ชั้นนำ TOP……….more

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 2”

ประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 2”  ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตาม Link  :  https://goo.gl/VGtHRC……….more

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ “CU TALENT MOBILITY”

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์ “CU TALENT MOBILITY” เพื่อให้บุคลากร/นักวิจัยและสถานประกอบการภาคเอกชน ได้ทราบถึงรายละเอียดและเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการภาคเอกชน (กลุ่มคลัสเตอร์อาหาร) ร่วมงานในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560……….more

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 2

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 2 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)  ……….more