Coupon 2 : ทุนโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และนักวิจัยที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการ……….more

ทุน พวอ. : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับโจทย์วิจัยและโจทย์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาเข้ารับทุน วิจัย พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันนี้  – 30……….more