NEXT GEN INNOVATOR 1 : E-BOOK

NEXT GEN INNOVATOR 1  :  E-BOOK

         เอกสาร E-BOOK ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการพัฒนาโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

         มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดฝึกอบรม เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่สนใจ ใช้พัฒนาการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมิได้ดำเนินการเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้ตาม Link  :

https://goo.gl/ayxW4v

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *