Coupon 2 : ทุนโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และนักวิจัยที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง สนช.สนับสนุนทุนให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งแบบเสนอร่างโครงการ (Concept Idea) มาที่ สถาบันวิจัยฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ผ่านอีเมล์ rdi.fti@gmail.com, talent.fti@gmail.com 

Download เอกสารตาม Link :  

 

 

สิทธิพิเศษ

  • พิเศษ !! การสมัครสมาชิก ส.อ.ท. ฟรี  :  สวน. เสนอสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม (Concept Idea) และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ยื่นเข้าระบบจนได้รับรหัสโครงการ โดยจะมีสิทธิพิเศษในการสมัครสมาชิกฯ ประเภทสมทบ-นิติบุคคล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปีแรก 
  • พิเศษ !! การดูแลสมาชิกของ ส.อ.ท.  :  สวน. จะดูแลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนโครงการ โดยจะติดตามดูแลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน รวมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินสนับสนุนตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ​​พิเศษ !! การอบรมการเขียน Proposal  :  สวน. และ สนช. จะมีการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทราบถึงประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการอนุมัติทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนมากยิ่งขึ้น

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-345-1236 หรือ 02-345-1064

สถาบันวิจัยฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาแนะนำแก่ท่านอย่างเต็มที่

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *