สัมมนา “พัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 3.0”

งานสัมมนา “พัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 3.0

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง 401 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานดำเนินการ :

 • สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • สถาบันไทย-เยอรมัน
 • สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อนำเสนอทิศทางและแลกเปลี่ยนความเห็นในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 การเตรียมพร้อมผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (ISP) ในการรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity)
 • เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมให้เกิดอาชีพผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (ISP) และรวบรวมฐานข้อมูลผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (ISP) ที่เป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี (Builder) และผู้บูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน (System Integrator) ทั้งที่อยู่นอกระระบบการศึกษา (ในภาคอุตสาหกรรม) และในระบบการศึกษา ให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐไปร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (ISP) ในการรองรับความต้องของภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับสู่ Industry 4.0
 • เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่าง ISP ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเข้าสู่ Industry 4.0
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ISP ให้ออกมาเป็น Startup ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงในการแข่งในในเวทีตลาดโลก

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน :   123 คน

Session 1 : ให้ข้อมูลภาพรวมและความสำคัญ พร้อมกล่าวเปิดงาน

 • นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
 • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานบริหารสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Session 2 : บรรยาย “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสู่ยุคอุตสาหกรรม 3.0”

โดย นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Session 3 : เสวนา “แนวทางการพัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม”

 • นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์  รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • นายวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง  ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ สถาบันไทย – เยอรมัน
 • ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

Download เอกสารประกอบการสัมมนา :

บรรยาย “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสู่ยุคอุตสาหกรรม 3.0”

https://goo.gl/eFn3JK

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *