ขอเรียนเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ “CU TALENT MOBILITY”

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์ “CU TALENT MOBILITY” เพื่อให้บุคลากร/นักวิจัยและสถานประกอบการภาคเอกชน ได้ทราบถึงรายละเอียดและเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ

จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการภาคเอกชน (กลุ่มคลัสเตอร์อาหาร) ร่วมงานในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รายละเอียดกำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน สามารถ Download ได้ผ่าน Link :  https://goo.gl/j1K1xr ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิติยา จุมปา โทรศัพท์ 02-218-2880 ต่อ 564 หรืออีเมล์ kitiya.j@chula.ac.th

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *