18 มี.ค.60_การประชุมแนวทางการพัฒนา Technology Platform ระดับคลัสเตอร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท. ผู้แทนหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และผู้แทนภาคมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันเพื่อระดมสมองและส่งเสริมให้เกิด Technology Platform ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับคลัสเตอร์ พร้อมรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านนโยบายการวิจัยของภาครัฐ นำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง และในครั้งล่าสุด วันที่ 18 มี.ค.60 ได้มีการสัญจรไปประชุมยัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานวิจัยของทั้งคณาจารย์และนิสิตในงาน CHULA EXPO 2017 ด้วย

Download เอกสารการประชุมได้ที่  https://goo.gl/nsnN00

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *