31 มี.ค.60_การประชุมแนวทางการพัฒนา Technology Platform ระดับคลัสเตอร์ ครั้งที่ 4

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท. ผู้แทนหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และผู้แทนภาคมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันเพื่อระดมสมองและส่งเสริมให้เกิด Technology Platform ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับคลัสเตอร์ พร้อมรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านนโยบายการวิจัยของภาครัฐ นำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ณ สวทช. รังสิต พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ NAC 2017 โดยมีวาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

  1. การเสนอโจทย์ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีของผู้แทนคลัสเตอร์ (รายการเทคโนโลยีที่ภาคอุตสาหกรรมนำเสนอ Download ได้ตามเอกสารแนบ)
  2. การนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยและการบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของศูนย์วิจัยภายใต้ สวทช. ได้แก่ NECTEC / MTEC / BIOTEC / NANOTEC (Download ได้ตามเอกสารแนบ)
  3. แนวทางการผลักดันโครงการนำร่องสำหรับ Common Technology ของคลัสเตอร์ไฟฟ้า / ยานยนต์ / วิศวกรรมเครื่องจักรกล ซึ่งได้เลือกที่จะพัฒนาต่อยอดในโจทย์เทคโนโลยีเรื่อง “Lithium Battery for E.V.”

Download เอกสารการประชุมได้ที่  https://goo.gl/UiQ6pP

 

  

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *