Industry 4.0 : Self-assessment

Industry 4.0  :  Self-assessment

แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0

 

       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) มีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ “โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาแผนกลยุทธ์ (Roadmap) สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution: Industry 4.0) สำหรับอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สถานะปัจจุบันของกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีความพร้อมก้าวเข้า สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระดับต่างๆ
  2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map) ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิวัติ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ของประเทศไทย
  3. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค

จึงได้จัดทำ “แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0” เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตอบแบบประเมิน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Strategic map) และวางแผนโครงการที่เหมาะสมในการยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ของประเทศไทยต่อไป

บทสรุปแบบประเมินตนเอง  (Update ณ วันที่ 28 ธ.ค.59)

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถร่วมตอบแบบประเมิน (Self-assessment) ได้ตาม Link

กรอกแบบฟอร์ม Online ได้ที่  :  https://bit.ly/2bFyofm  หรือ Download File :  https://goo.gl/IAE7se  โดยสามารถส่งกลับมาได้ทางอีเมล rdi.fti@gmail.com

 

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *