Coupon 2 : ทุนโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และนักวิจัยที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการ……….more