Industry 4.0 white paper

Industry 4.0 white paper การยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)           จากข้อมูลรายงานผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทยโดย International……….more