Industry 4.0 : Self-assessment

Industry 4.0  :  Self-assessment แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) มีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์……….more